ACTIVITY

ชุมชนบ้านป่าครองชีพ

สูดอากาศป่าครองชีพ ลิ้มรสสับปะรดภูเก็ต

ป่าครองชีพ (Pakrongcheep)

แหล่งน้ำใสสะอาดจากฝายน้ำล้นพระราชดำริที่คอยหล่อเลี้ยงชุมชนแห่งนี้ เราจึงอยากชวนคุณมาสำรวจเส้นทางป่าต้นน้ำเชิงนิเวศเขาพระแทว เพื่อสัมผัสความเขียวขจีของพันธุ์ไม้นานาชนิดพร้อมความสดชื่นของน้ำตกที่ไหลเย็น และด้วยความอุมดมสมูบรณ์ทางธรรมชาติเช่นนี้ ทำให้พื้นที่ป่าครองชีพเหมาะแก่การเพาะปลูก “สับปะรดภูเก็ต” วัตถุดิบหลักสำหรับการแข่งขันนี้อย่างมากที่สุด

ไฮไลท์กิจกรรมร่วมกับชุมชน:

1. เยี่ยมชมไร่สับปะรดและชิมน้ำสับปะรดภูเก็ต

2. ชมสะพานฝายน้ำล้นพระราชดำริ เขาพระแทว

3. เดินสำรวจเส้นทางป่าต้นน้ำเชิงนิเวศเขาพระแทว


No items found.

Related Information

No items found.
No items found.
No items found.

Related posts