ชุมชนบ้านบ่อแร่ (Baan Bor Rae)

วิชิต

Bor Rae: Every House's Well

เป็น ชุมชนหนึ่งของภูเก็ตที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน จากการพบหลักฐานสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาในอดีต บ้านในพื้นที่ต้องมีบ่อน้ําประจําบ้าน ทุกบ้านจึงขุดบ่อน้ํา ไว้ภายในบ้าน ครั้นขุดลงไปประมาณ 2-3 เมตร ทุกบ้าน จะพบหินกรวดสีน้ําตาลมีเนื้อแข็ง ชาวบ้านเรียกหินกรวด สีน้ําตาลนี้ว่า “ลูกแหว้” ตามสําเนียงภาษาถิ่นใต้ต่อมา เมื่อทางการมีนโยบายให้ตั้งชื่อหมู่บ้าน จึงตั้งชื่อหมู่บ้าน ตามสําเนียงภาษากลางจาก ลูกแหว้ เป็น ลูกแร่ และ ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านบ่อแร่”

Heading

This is some text inside of a div block.

360 View of the Nature

เมื่อเดินทางเข้าหมู่บ้านบ่อแร่ไปตามแนวเขาขาด นักท่องเที่ยวสามารถแวะจุดชมวิวเขาขาด แล้วต่อด้วยหอ ชมวิวเขาขาด 360 องศา อันเป็นจุดชมวิวไม่กี่แห่งของ จังหวัดภูเก็ตที่เห็นทัศนียภาพได้รอบ 360 องศา บริเวณ หอชมวิวมีสะพานไม้ให้เดินชมวิวเพลิน ๆ ไปรอบหอ นอกจากนี้ เส้นทางเขาขาด-แหลมพันวา-อ่าวมะขาม-บ่อแร่ ระยะทางประมาณ 3-4 กิโลเมตร สามารถขี่จักรยานเที่ยวชม และยังเป็นเส้นทางวิ่งเทรลเข้าไปในป่ายางด้วย ขณะที่ ก่อนถึงคลองมุดง มีต้นยางร้อยปีอยู่ภายในกุโบร์ (สุสานมุสลิม) ลําต้นใหญ่ขนาดห้าคนโอบ สูงตระหง่านมองเห็นได้จากทะเล จึงเป็นสัญลักษณ์ของชาวประมงใช้บอกทางสําหรับนําเรือ เข้าเทียบท่า

Community, Sports & Islamic Traditions

มัสยิดกียามุดดินบ้านบ่อแร่ คือสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมตลอดทั้งปี เช่น จัดงานประเพณีของมัสยิด จําหน่ายอาหารคาว-หวานต่างๆ ออกบทจําหน่ายสินค้าเพื่อนํารายได้มาบํารุงมัสยิด ขณะที่ ซาวบ้านบ่อแร่ยึดถือวัฒนธรรมประเพณีศาสนาอิสลาม ปฏิบัติประเพณีถือศีลอด ประเพณีเชือดกุรอ่าน (เชือดวัว เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ ญาติสนิท และเพื่อนบ้าน) ประเพณี ทําขวัญเด็ก รวมถึงประเพณีลอยกระทง ประเพณีแข่งขัน เรือแคนประจําปีที่คลองมดง และประเพณีแข่งขันกีฬา ฟุตบอลบ่อแร่คัพ ซึ่งจัดที่สนามฟุตบอลฟีฟ่า ในพื้นที่โรงเรียน บ้านอ่าวน้ําบ่อ โดยสนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟ่ายังเป็นที่ จัดกิจกรรมสันทนาการกีฬาที่มีสนามฟุตบอล ฟุตซอล และห้องฟิตเนส
No items found.

Interested? สนใจติดต่อ

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

เจอนี่ ชี้เป้า!

ทีมงานกำลังตามหาร้านเด็ดแนะนำโดยคนภูเก็ตเอง ถ้าใครมีที่แนะนำส่งมาได้เลยที่ casper@thejournee.co

ชุมชนอื่นๆที่แนะนำ